درس 1: مقدمه

 درس 2: مفهوم تحلیل و انواع آن 

درس 3: آشنایی با نرم افزار trading view

درس 4: انواع نمودارها

درس 5: تعریف روند

درس 6: استراتژی معاملاتی با روندها

درس 7: تشخیص روند به صورت عملی

درس 8: سطوح مقاومت و حمایت تعریف

درس 9: یافتن سطوح مقاومت و حمایت 

درس 10: الگوهای بازگشتی، الگوی سر و شانه

درس 11: تشخیص الگوی سر و شانه

درس 12: الگوی بازگشتی کف و سقف سه قلو

درس 13: الگوی بازگشتی کف و سقف دو قلو

درس 14: الگوهای ادامه دهنده

درس 15: الگوهای ادامه دهنده مثلث ها

درس 16: الگوهای ادامه دهنده مثلث پهن شونده

درس 17: الگوهای ادامه دهنده پرچم ها

درس 18: الگوهای ادامه دهنده کنج ها

درس 19: الگوی سر و شانه ادامه دهنده

درس20: معرفی ایندیکیترها و اوسیلیترها

درس 21: ایندیکیتر میانگین متحرک

درس 22: ایندیکیتر ADX

درس 23: ایندیکیتر Bollinger Band

درس 24: ایندیکیتر Fraktals

درس 25: ایندیکیتر MACD